Enrollment/Registration » Enskripsyon (Haitian/Creole)

Enskripsyon (Haitian/Creole)

ENSKRIPSYON POU JADENDANFAN AN LOUVRI!Kindergarten Registration header image

 

Èske timoun ou an pral gen senk lane disi 31 Dawout?

Si wi, li lè pou enskri l nan jadendanfan epi prepare timoun ou an pou yon kòmansman ki reyisi.

 

Enskripsyon jadendanfan se sou randevou sèlman.

 

Tanpri kontakte swa West Seaford Elementary oswa Blades Elementary pou pran pou randevou ou an.

Blades Elementary School: Rele 302-629-4587 ekstansyon. 7500

West Seaford Elementary: Rele 302-629-4587 ekstansyon. 6500

 

Nou enpasyan pou rankontre timoun ou an epi swete yo nan nich BlueJay a!

 

FASON POU ENSKRI

 

Idantifye Lekòl Ou An

Itilize zouti sa a pou jwenn lekòl elemantè ou: https://schoollocator.doe.k12.de.us/

 

Rasanble Dokiman yo

Tanpri enprime epi pote sèt dokiman sa yo avèk ou nan lekòl la pou nou ka byen enskri timoun ou an epi pou pran kontak avèk ou sou dènye enfòmasyon enpòtan yo pandan ane lekòl la. Si ou enterese nan imèsyon Doub Lang Espanyòl la ou dwe ranpli fòmilè sa tou.

 

Fòmilè enskripsyon ki obligatwa:

 • Fòmilè Enskripsyon Seaford School District
 • Fòmilè Enskripsyon pou Otobis nan Seaford School District
 • Sondaj DDOE sou Travay Agrikòl nan Pwogram Edikasyon pou Migran
 • Sondaj DDOE pou Lang Yo Pale Lakay la
 • Fòmilè Divilgasyon Dosye si aplikab
 • Kesyonè Rezidans pou Elèv
 • Fòmilè pou Jèn ki Konekte ak Militè

Lòt dokiman ak atik ou pral bezwen pote pou enskripsyon an:

 • Foto Idantite w.
 • Yon kopi aktyèl egzamen fizik timoun ou an
 • Dosye vaksinasyon konplè yo, ki gen ladan 5 dòz DTP oswa plis, 4 dòz IPV oswa OPV, 2 dòz MMR, 3 dòz Epatit B, 2 dòz Varisèl, yon depistaj TB, ak yon Tès Sangen pou Plon. (Se Eta Delaware ki defini regleman vaksinasyon yo)
 • Sètifika Nesans Ofisyèl ki emèt pa eta a
 • Prèv Rezidans (aktyèl fakti sèvis piblik, lwaye, oswa kontra lokasyon)
 • Dokiman ki lye ak lagad Legal oswa titèl (si aplikab)

 

Enskri An Pèsòn

Pote tout fòmilè ak dokiman ki anwo yo nan nouvo lekòl ou an (West Seaford oswa Blades Elementary).

 

Si ou gen nenpòt kesyon konsènan fòmilè sa yo oswa ou bezwen asistans pou ranpli yo, tanpri voye yon imèl bay [email protected]

Sipò tradiksyon disponib an Espanyòl ak Kreyòl Ayisyen.